KREDİLER

 / KREDİLER

KULLANDIRILAN KREDİLER: 

a) İhtiyaç Kredisi: Her üye, ihtiyaç kredisinden yararlanabilmektedir. Bu krediden yararlanabilmek için “üye borç sözleşmesi”ni eksiksiz doldurup, çalışan üyelerin işyerine tasdik ettirdikten sonra, emekli üyelerin ise SGK’dan alacakları onaylı maaş bordrosu ile birlikte vakfa göndermeleri gerekmektedir.

b) Konut Kredisi: Üyenin kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı tapu senedinin, yine eşi veya kendi adına konut yapmak üzere alınmış inşaat ruhsatının aslı veya onaylı sureti ile, tapu tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaat etmesi gerekir. Başvuru sırasında tapu senedi, kat irtifakı hakkı veya inşaat ruhsatının aslı veya onaylı suretinin ibrazı gereklidir.

c) Araç Kredisi: Aracını yeni alan üyenin aracı kendisi veya eşinin adına aldığına dair faturanın aslı veya tasdikli suretinin, ikinci el araç kredisinde ise noter satış sözleşmesi veya ruhsatın aslı veya onaylı sureti ile birlikte müracaat edilir. Aracın alımının gerçekleştirildiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde müracaat edilmesi zorunludur. Araç kredilerinden, eş veya çocuğu “193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesine göre üçüncü derece sakatlar için uygulanan “sakatlık indirimi”nden faydalanacak durumda olan üyelerde eş veya çocukları üzerine araç almaları halinde faydalanabilirler. Krediler araç değerini geçmeyecek şekilde verilir.
 
d) Evlenme Kredisi: Evlenme cüzdanının aslı veya tasdiki sureti ile müracaat edilir. Kredi talebinin, resmi nikah tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılmış olması gerekir. Evlenme kredisinden üye kendisi veya çocukları için faydalanabilir.
Nikah için gün alanlar, nikah günü alındığına dair ilgili nikah dairesinden verilen onaylı belge ile müracaat etmeleri halinde de evlenme kredisinden faydalanabilirler.
 
e) Engelli Kredisi: Engelli kredisi için müracaat eden üyelerimizden belge olarak; eş ve çocuğundan dolayı kendisine vergi muafiyeti uygulandığına dair defterdarlıktan veya işyerinden alacağı belge, kendisinin, eş veya çocuğunun vergi muafiyetini gerektirecek düzeyde engelli olduğunu gösterir tam teşekkülü devlet hastanesinden alınmış rapor veya işyerinde engelli statüsü ile çalıştığına dair belgenin işyeri onaylı sureti istenir.
 
f) Doğum Kredisi: Kendisi veya çalışan eşi doğum nedeni ile ücretsiz izne ayrılan üyeler yararlanabilirler. Başvuruya ücretsiz izin belgesinin tasdikli bir suretinin eklenmesi gereklidir. Başvuru yapan üyeye ücretsiz izin süresini geçmemek üzere, talebi kadar sürece her ay belirlenen miktarda kredi ödemesi yapılır. Ödenen kredi ilgilinin işe yeniden başlamasından sonra faizi ile birlikte ödeme süresi kadar bir vadede taksitle tahsil edilir.
 
g) Eğitim Kredisi: Çocuklarının eğitimine katkıda bulunması amacı ile bilgisayar satın alan üyelerimize düşük masraflı eğitim kredisi kullandırılır. Müracaatta bilgisayar faturası istenir. Kredi, fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde müracaat edilmesi halinde kullandırılır ve üst limit bilgisayar fatura tutarının 250 TL. ve katlarına tamamlanması ile belirlenir.
 

KREDİ DÖNÜŞLERİ
:

Kredi geri ödeme taksitleri; çalışan üyelerimizin maaş hesaplarından bankaca kesilmesi suretiyle tahsil edilir. Bankaca kesilen miktarlar bankadan alınan hesap ekstrelerinde takip edilebilir. Maaşını banka aracılığıyla almayan üyelerimiz ve emekli üyelerimiz ise aidat ve ikraz ödemelerini Vakıfbank’ın herhangi bir şubesinden yine aynı bankanın Ankara Emek Şubesi 00158007264446460  nolu hesabına ücretsiz olarak havale ettirebilir yada kendilerine en yakın PTT şubesinden PTT YURT İÇİ HAVALE EMRİ formunu kullanarak Vakfımızın PTT YENİŞEHİR ŞUBESİNDEKİ 1001931 nolu posta çeki hesabına yatırabilirler. Form üzerinde posta/off-line kısmı işaretlendiğinde ücretsiz olarak ödemelerini gerçekleştirebilir veya düşük bir bedel karşılığında on line olarak gönderebilirler. Ödeme yaparken isim ile birlikte işyeri sicil numarası ve kullanılan kredi türü belirtilmelidir.


KREDİ İÇİN BAŞVURU:


Kredi talep edenler, örneği vakıfça hazırlanan “üye borç sözleşmesi”nin ilgili yerlerini doldurup imza ederek, maaşında herhangi bir haciz işlemi olmadığını işyeri yetkili amirine tasdik ettirdikten sonra talep gerekçelerine esas olan belgelerle birlikte vakfa iletirler. Emekli üyeler ise, SGK’dan alacakları ve maaşlarının hacizli olmadığını gösterir onaylı en son aldıkları son maaşın bordrosu ile müracaat ederler. Maaşları hacizli olanlara kredi verilmez.
Kredi kullanımında istenen evrakların (evlilik cüzdanı, tapu, araç satış sözleşmesi, engelli belgesi, fatura veya ruhsat gibi) asılları ile vakfa bizzat müracaat edildiğinde, vakıf görevlilerince “aslı görülmüştür” kaşesinin vurulması halinde suret ve fotokopileri de kabul edilir. Ayrıca yönetim ve denetim kurulu üyelerine asılları ibraz edilerek “aslı görülmüştür” ibaresi ile birlikte imza ettirilmesi veya belgenin alındığı kurum veya işyeri amirince onaylanması halinde suret ve fotokopileri de kabul edilir. Aksi halde noter onayı gerekmektedir.
Kredi talep eden üye, borçlandığı miktar kadar kendisine hayat sigortası yaptırır.
 

VERİLECEK KREDİ MİKTARI, ÖDEME SÜRESİ:

 
Verilecek kredi miktarı, ödeme süresi ve faiz oranı vakfın mali durumu, hesapları ve yıllık enflasyon rakamları dikkate alınarak yönetim kurulunca tespit edilir.
Her üye vakfın kullandıracağı kredilerden faydalanabilir. Ancak daha önce kullandığı kredi ödemelerinden dolayı gecikme olması durumunda yönetim kurulu bu üyenin kredi talebini askıya alabilir.
Yeni üye olanlara üyelik müracaatlarının yönetim kurulunca kabul edilmesinden dört ay geçtikten sonra kredi verilir. 
Yeni kredi kullanmak için bir önceki kredinin en az altı taksitinin ödenmiş olması geçmesi gerekir. Kullanılan kredi miktarı en yüksek kredi tutarını geçmemek üzere birden çok kredi türü aynı anda kullanılabilir. Kredi limitleri arttırıldığında, daha önce kredi kullanmış olanlar aradaki farkı talep edemezler.
Krediler üç ay ve katları şekilde 36 ay vadeyi geçmemek üzere, 250,00 TL ve katları şeklinde kullandırılır.
Vakfımızdan kredi kullanan üyelerin borçlarını vadesinde ödememeleri durumunda vadeyi aşan taksit sayısı, normal taksit sayısına ilave edilerek bulunacak vadeye göre geçerli faizler üzerinden yeniden faiz hesaplanarak borç bakiyesine ilave edilir.
Vakfın 5. olağan genel kurulu kararı gereğince kullanılan kredinin taksitlerinde gecikme olduğu takdirde; gecikme faizi işletilmek şartıyla geciken aylık taksitlerin 6 aylık tutarı veya vade bitimi üzerinden 6 ay geçince ilgili üyeler hakkında icra işlemi başlatılır. İcra yolu ile yapılan tahsilatlarda Merkez Bankası tarafından açıklanan reeskont faiz oranları uygulanır.
 

KREDİLERDEN KESİLECEK MASRAF KARŞILIĞI:

 
Üyelere verilecek krediden; borçlanma senedi, haberleşme, malzeme ve kredi işlemlerindeki Vakıf personel giderleri gibi yapılacak masrafların karşılığı olarak verilen kredi tutarı üzerinden a = e x ( 1 + t )n x t / ( 1 + t )n -1 formülü kullanılarak hesaplanılacak oranda aylık kesinti yapılır. Bu formülde “a” sabit taksit katsayısını, “e” ana parayı, “n” vadeyi, “t” faiz oranını ifade etmektedir. Buradaki vadeyi ve faiz oranını belirlemeye yönetim kurulu yetkilidir.
Kredi geri ödemelerinde geç kalan aylık ödemelerde geç ödenen taksit için o dönem uygulanan faiz oranından aylık gecikme faizi uygulanır.